Порядок проходження військової служби у військовому резерві

МОТИВАЦІЙНІ ЧИННИКИ
фінансового характеру стосовно служби у військовому резерві

Склад резервістів
(залежно від військового звання) В ході зборів Одноразове грошове заохочення
(виплата здійснюється в/ч
в наступному році
на карткові рахунки),
(грн.) ВСЬОГО
за підсумками року
(за 30-денні збори),
(грн.) КРІМ ТОГО: Загальна сума грошових виплат за рік, (грн.)
Грошова
виплата, грн. Добові за 30 днів, (грн.) ВСЬОГО
(виплата здійснюється
у в/ч),
(грн.) грошове забезпечення безробітним
(по закінченню зборів у в/ч),
(грн.) середня заробітна плата працюючим
(за місцем роботи), (грн.)

вищому офіцерському складу 3 200 450 3 650 3 100 6 750 1 600 не менше 3 200 від 8 350 до
9 950
старшому офіцерському складу 3 040 360 3 400 2 800 6 200 від 7 800 до
9 400
молодшому офіцерському складу 2 880 315 3 195 2 500 5 695 від 7 295 до
8 895
сержантському та старшинському складу 2 560 270 2 830 1 900 4 730 від 6 330 до
7 930
рядовому складу 2 400 180 2 580 1 600 4 180 від 5 780 до
7 380

ВСЬОГО за місяць зборів резервіст в залежності від військового звання отримає, грн:
безробітний працюючий
від 5 780 до 8 350 від 7 380 до 9950

Правовий і соціальний захист громадян України, які виконують конституційний обов’язок щодо захисту вітчизни
(резервісти)

1. Резервісти, які виконують обов’язки служби у військовому резерві, забезпечуються матеріальними засобами в порядку і розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
11. За призваними на збори … резервістами на весь час виконання ними обов’язківслужби у військовомурезерві, включаючи час проїзду до місцяїхпроведення і назад, зберігаютьсямісцероботи, а такожзаймана посада та середнязаробітна плата на підприємстві, в установі, організаціїнезалежновідпідпорядкування і форм власності.
12. Резервістам на весь час виконання ними обов’язківслужби у військовомурезервіздійснюютьсягрошовівиплатиізрозрахунку до двохпрожитковихмінімумів, встановлених для працездатнихосіб на 1 січня календарного року, за рахуноккоштів, передбачених у Державному бюджетіУкраїни на утриманняМіністерства оборони України та іншихцентральнихорганіввиконавчоївлади, яківідповіднодо законуздійснюютькерівництвовійськовимиформуваннями.
Розміригрошовоївиплати, грошового забезпечення і заохоченнярезервістів та порядок їхвиплативизначаютьсяКабінетомМіністрівУкраїни.
13. Виплатасередньоїзаробітної плати …резервістам за час виконання ними обов’язківслужби у військовомурезервіздійснюється за рахуноккоштів Державного бюджету Українив порядку, встановленомуКабінетомМіністрівУкраїни.
14. Якщорезервістзахворівпід час виконання ним обов’язківслужби у військовомурезерві і продовжуєхворітипіслязакінченнятермінувиконанняцихобов’язків, за ним зберігаютьсямісцероботи і займана посада, а з дня закінченнятермінувиконанняцихобов’язків, у разітимчасовоїнепрацездатності, замістьзаробітної плати виплачуєтьсядопомога по тимчасовійнепрацездатностівідповіднодо закону.
15. …резервістам з числа непрацюючих на весь термінвиконання ними обов’язківслужби у військовомурезерві, включаючи час проїзду до військовоїчастини і назад, виплачуєтьсягрошовезабезпечення в розміріпрожитковогомінімуму, встановленого для працездатнихосіб на 1 січнякалендарного року, за рахуноккоштів, передбачених у Державному бюджетіУкраїни на утриманняМіністерства оборони України та іншихцентральнихорганіввиконавчоївлади, яківідповідно до закону здійснюютькерівництвовійськовимиформуваннями.
(п. 10,11,12,13,14,15 ст. 29 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»)

2. Громадяни України які направляються районними (міськими) військовими комісаріатами на медичний огляд (медичне обстеження в амбулаторних чи стаціонарних умовах), звільняються від роботи на час, необхідний для виконання зазначених обов’язків із збереженням за ними місця роботи, займаної посади і середньої заробітної плати.
(Стаття21, п.2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»)

3. Відповідальність за порушення законодавства про військовий обов’язок і військову службу
Громадяни України, винні у порушенні порядку військового обліку, призову на військову службу, прибуття за викликом до військового комісаріату, а також у вчиненні інших порушень законодавства про військовий обов’язок і військову службу, несуть відповідальність згідно із законом.
Недотриманнявстановлених законом гарантій та пільгпрацівникам, якізалучаються до виконанняобов’язків, даєпідстави для притягненнявиннихпосадовихосіброботодавця до адміністративноївідповідальності. Розмір штрафу становить від 50 до 100 неоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян (ч. 7 ст. 41 Кодексу України про адміністративніправопорушення). Юридичнійособізагрожуютьфінансовісанкції у 10-кратному розмірімінімальноїзаробітної плати за кожного працівника, щодоякогоскоєнопорушення (абз. 5 ч. 2 ст. 265 КЗпП).

Завдання зборів

Підготовка резервістів – це комплекс заходів, спрямований на підтримання спроможностей до самостійного виконання функціональних обов’язків у складі підрозділу.
Основною метою Підготовки є:
забезпечення спроможності резервістів виконувати завдання за призначенням на посадах;
підготовка і накопичення військовонавчених ресурсів, необхідних для укомплектування військових частин в мирний та воєнний час.
Основними завданнями Підготовки є:
підтримання фахової підготовки резервістів;
підтримання готовності резервістів до дій у складі підрозділу за різних умов обстановки;
підтримання психологічної стійкості резервістів до виконання завдань у стресових ситуаціях.

Порядок проходження військової служби у військовому резерві

1. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов’язком громадян України.
Військовий обов’язок включає:
— підготовку громадян до військової служби;
— приписку до призовних дільниць;
— прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу;
— проходження військової служби;
— виконання військового обов’язку в запасі;
— проходження служби у військовому резерві;
— дотримання правил військового обліку.
(п.3,ст. 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).

2. Щодо військового обов’язку громадяни України поділяються на такі категорії:
допризовники – особи, які підлягають приписці до призовних дільниць;
призовники – особи, приписані до призовних дільниць;
військовослужбовці – особи, які проходять військову службу;
військовозобов’язані – особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави;
резервісти – особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний та воєнний час.
До категорії військовослужбовців прирівнюються іноземці та особи без громадянства, які відповідно до закону проходять військову службу у Збройних Силах України.
(п.9,ст. 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).

3. Громадяни України, які приписані до призовних дільниць або перебувають у запасі Збройних Сил України чи проходять службу у військовому резерві, зобов’язані:
прибувати за викликом районного (міського) військового комісаріату для оформлення військово-облікових документів, приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов’язаних;
проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах згідно з рішеннями комісії з питань приписки, призовної комісії або військово-лікарської комісії районного (міського) військового комісаріату;
проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов’язок у запасі;
виконувати правила військового обліку, встановлені законодавством.
Резервісти зобов’язані прибувати до військової частини, в якій вони проходять службу у військовому резерві, за викликом командира цієї військової частини.
(п.10,ст. 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»)

3. Військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком громадян України, пов’язаній із обороною України, її незалежності та територіальної цілісності. Час проходження військової служби зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.
(п.1,ст. 2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»)

4. Громадяни України в добровільному порядку можуть проходити службу у військовому резерві Збройних Сил України або інших військових формувань. Порядок відбору та прийняття на службу у військовому резерві, строки, умови та порядок її проходження, а також підстави та порядок звільнення із служби визначаються цим Законом, відповідними положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві, що затверджуються Президентом України, та іншими нормативно-правовими актами.
(п.9,ст. 2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»)

5. Структура військового резерву людських ресурсів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
1. Військовий резерв людських ресурсів складається з:
1) резервістів, які у добровільному порядку уклали контракт на проходження служби у військовому резерві або були зараховані в обов’язковому порядку до оперативного резерву в особливий період;
2) військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку у військових комісаріатах та в Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки;
3) громадян та громадських об’єднань, які на добровільних засадах займаються діяльністю щодо підтримання обороноздатності держави.
2. Військовий резерв людських ресурсів поділяється за призначенням на:
оперативний резерв;
мобілізаційний людський резерв;
громадський резерв.
3. Оперативний резерв за черговістю залучення поділяється на:
1) резерв першої черги, що включає резервістів та військовозобов’язаних (переважно з досвідом участі в антитерористичній операції), призначених для доукомплектування військових частин бойового складу Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку (далі – Збройні Сили та інші військові формування);
2) резерв другої черги, що включає резервістів та військовозобов’язаних, призначених для комплектування військових частин Збройних Сил, які формуються в особливий період (стратегічних резервів), нових формувань інших військових формувань, посад командного складу та тих, що визначають боєздатність військових частин, підрозділів територіальної оборони.
(Витяг з Постанови КМУ №607від 12 листопада 2014 р.)

6. Проходження служби у військовому резерві
1. Громадяни України (крім тих, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації) в добровільному порядку можуть бути прийняті на службу у військовому резерві Збройних Сил України та інших військових формувань. Для цього вони мають пройти професійно-психологічний відбір, за станом здоров’я бути придатними до служби у військовому резерві та відповідати встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві.
2. З особою, яка відповідає вимогам, зазначеним у частині першій цієї статті, укладається контракт про проходження служби у військовому резерві відповідно Збройних Сил України або інших військових формувань.
3. Резервісти, які проходять службу у військовому резерві, у разі закінчення строку контракту можуть укласти новий контракт про проходження служби у військовому резерві.
(п.1, 2, 3 ст. 26-1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»)

7. Проходження служби у військовому резерві в особливий період
1. В особливий період на службу у військовому оперативному резерві першої черги в обов’язковому порядку зараховуються особи, звільнені з військової служби, які за своїми професійно-психологічними характеристиками і станом здоров’я придатні до служби у військовому резерві та відповідають встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві.
2. Контракт про проходження громадянином України служби у військовому резерві Збройних Сил України або інших військових формувань не може бути припиненим (розірваним) в особливий період, а громадянин, який його уклав та зарахований до військового оперативного резерву першої черги, продовжує службу у військовому резерві Збройних Сил України або інших військових формувань на умовах, визначених законодавством, до завершення особливого періоду.
3. Після завершення особливого періоду громадяни, які проходили службу у військовому оперативному резерві першої черги, мають право в добровільному порядку укласти контракт на проходження служби у військовому резерві на умовах, визначених цим Законом.
(п.1, 2, 3 ст. 26-2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»)

8. Проходження зборів резервістами
1. … Резервісти проходять підготовку та збори відповідно до програм у порядку, встановленому положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві. Про початок та закінчення зборів … резервістів видається відповідний наказ командира військової частини.
2. Права та обов’язки … резервістів під час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві встановлюються цим Законом, іншими нормативно-правовими актами. На … резервістів поширюється дія статутів Збройних Сил України.
7. Загальний строк виконання обов’язків служби у військовому резерві не може перевищувати трьох місяців на рік, якщо інше не визначено законом.
(п.1, 2, 7, ст. 29 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»)