Про затвердження Порядку складання і виконання розпису бюджету Хотинської об’єднаної територіальної громади

 

У К Р А Ї Н А

ХОТИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

                          

 

  № 135-р                                                                  16 липня 2019 р.

 

Про затвердження Порядку складання

і виконання розпису бюджету Хотинської

об’єднаної територіальної громади    

 

Відповідно до пункту 36 частини 1 статті 2 Бюджетного кодексу України, пункту 5 наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету», та на підставі пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування»:

 

  1. Затвердити Порядок складання і виконання розпису бюджету Хотинської об’єднаної територіальної громади, що додається.
  2. Начальнику відділу фінансів Хотинської міської ради довести це розпорядження до відома головних розпорядників коштів бюджету Хотинської об’єднаної територіальної громади та оприлюднити на офіційному сайті Хотинської міської ради.
  3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Сторчака В.В..

 

 

Хотинський міський голова                                      М.О.Головльов                                                               

“Згідно з оригіналом”

          Секретар міської ради                                    Р.Б.Савіцький           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження

міського голови

Хотинської міської   ради

16 липня 2019    №135-р

 

Порядок складання і виконання розпису  бюджету Хотинської об’єднаної територіальної громади.

 

  1. Загальні положення

 1.1. Порядок складання і виконання розпису бюджету Хотинської ОТГ (далі – Порядок) визначає процедури складання і виконання розпису бюджету Хотинської ОТГ.

1.2. Розпис бюджету Хотинської ОТГ  на відповідний рік (далі – розпис) має бути збалансованим та включати:

– розпис доходів бюджету Хотинської ОТГ, що поділяється на річний розпис доходів загального і спеціального фондів бюджету ОТГ та помісячний розпис доходів загального фонду бюджету;

  – розпис фінансування  бюджету Хотинської ОТГ  (далі – розпис фінансування), що поділяється на річний розпис фінансування загального і спеціального фондів бюджету Хотинської ОТГ за типом боргового зобов’язання та помісячний розпис фінансування загального фонду   бюджету Хотинської ОТГ за типом боргового зобов’язання;

 – розпис асигнувань бюджету Хотинської ОТГ (за винятком надання кредитів з  бюджету Хотинської ОТГ), що поділяється на річний розпис асигнувань бюджету Хотинської ОТГ (за винятком надання кредитів з бюджету Хотинської  ОТГ) та помісячний розпис асигнувань загального фонду  бюджету Хотинської  ОТГ (за винятком надання кредитів з бюджету Хотинської ОТГ);

 – розпис повернення кредитів до бюджету Хотинської ОТГ та надання кредитів з бюджету Хотинської ОТГ  (далі – розпис кредитування), що поділяється на річний розпис повернення кредитів до бюджету Хотинської ОТГ та надання кредитів з бюджету,  помісячний  розпис повернення кредитів та надання кредитів із загального фонду бюджету Хотинської ОТГ; помісячний  розпис повернення кредитів та надання кредитів із спеціального фонду бюджету Хотинської ОТГ;

 – річний розпис витрат спеціального фонду бюджету Хотинської ОТГ з розподілом за видами надходжень та помісячний розпис спеціального фонду  бюджету Хотинської ОТГ (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).

1.3. Річний розпис асигнувань  бюджету  Хотинської ОТГ (за винятком надання кредитів з бюджету Хотинської ОТГ) – це розпис асигнувань загального і спеціального фондів бюджету Хотинської ОТГ на рік у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів (далі – головних розпорядників) за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів й повною економічною класифікацією видатків бюджету без розподілу за періодами року.

1.4. Помісячний розпис асигнувань загального фонду  бюджету  Хотинської ОТГ (за винятком надання кредитів з  бюджету Хотинської ОТГ) – це розпис асигнувань загального фонду бюджету Хотинської ОТГ  на рік за місяцями в розрізі головних розпорядників за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, повною й скороченою економічною класифікацією видатків бюджету. Скорочена економічна класифікація видатків бюджету включає: оплату праці (код 2110), нарахування на оплату праці (код 2120), медикаменти та перев’язувальні матеріали (код 2220), продукти харчування (код 2230), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270), дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм (код 2281), окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (код 2282), соціальне забезпечення (код 2700). Решта економічних кодів видатків відображаються загальною сумою за кодом 5000 “Інші видатки”.

 1.5. Річний розпис витрат спеціального фонду  бюджету Хотинської ОТГ з розподілом за видами надходжень – це річний розпис витрат спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів бюджету), фінансування (за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і кодами класифікації кредитування бюджету).

Помісячний розпис спеціального фонду бюджету Хотинської ОТГ (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) – це помісячний розпис витрат спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, кодами скороченої економічної класифікації видатків бюджету, кодами класифікації кредитування бюджету та кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів бюджету), фінансування (за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету і кодами класифікації кредитування місцевих бюджетів). Розпис складається без помісячного розподілу власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків.

1.6. Розпис складається відповідно до бюджетних призначень, установлених у рішенні Хотинської міської ради про  бюджет Хотинської об’єднаної територіальної громади  на відповідний рік, та затверджується головою Хотинської міської ради   в місячний термін з дня прийняття цього рішення. Якщо розпис на наступний рік не затверджено в установлений законодавством термін, то в обов’язковому порядку затверджується тимчасовий розпис на відповідний період. Тимчасовий розпис на відповідний період складається відповідно до вимог глави 2 цього Порядку з обмеженнями, встановленими Бюджетним кодексом України.

1.7. Кошториси не складаються за бюджетними програмами, призначення за якими встановлюються рішенням міської ради про бюджет Хотинської ОТГ  на відповідний рік в частині міжбюджетних трансфертів та  резервного фонду бюджету Хотинської ОТГ.

 1.8. Розпорядники бюджетних коштів (далі – розпорядники) повинні затвердити у кошторисах обсяг коштів для проведення розрахунків за електричну і теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, у повному обсязі в розрахунку на рік з урахуванням коштів загального та спеціального фондів відповідно до вимог статті 51 Бюджетного кодексу України, рішення міської ради про бюджет Хотинської ОТГ на відповідний рік. До кошторисів додаються детальні розрахунки за КЕКВК 2270 “Оплата комунальних послуг та енергоносіїв” на підставі затверджених в установленому порядку лімітів.

 

  1. Складання розпису

2.1. Складання розпису починається зі складання розпису доходів, розпису фінансування та розпису повернення кредитів до  бюджету Хотинської ОТГ.

 2.2. Розпис доходів складається фінансовим відділом Хотинської міської ради за участю інших структурних підрозділів міської ради та головних розпорядників.

 2.3. Розпис фінансування складається фінансовим відділом Хотинської міської ради з урахуванням потреб покриття помісячних касових розривів загального фонду бюджету Хотинської ОТГ.

 2.4. Розпис повернення кредитів до бюджету Хотинської ОТГ складається фінансовим відділом Хотинської міської ради.

 2.5. На основі складених розписів доходів, фінансування та повернення кредитів до  бюджету Хотинської ОТГ фінансовий відділ Хотинської міської ради розраховує граничні помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів із загального фонду бюджету Хотинської ОТГ, визначає головним розпорядникам помісячні обсяги асигнувань загального фонду в розрізі бюджетних програм або в цілому головному розпоряднику за бюджетними програмами та доводять лімітні довідки про бюджетні асигнування та кредитування (далі – лімітна довідка)  до кожного головного розпорядника. За необхідності головним розпорядникам надаються додаткові матеріали разом із необхідними роз’ясненнями. Головні розпорядники за участю розпорядників нижчого рівня згідно з отриманими лімітними довідками уточнюють проекти кошторисів, складають проекти планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та подають фінансовому відділу Хотинської міської ради  зведені проекти цих документів для перевірки їх відповідності показникам лімітних довідок. Спеціалісти фінансового відділу Хотинської міської ради відстежують  підготовку головними розпорядниками матеріалів до розпису, забезпечують  своєчасне подання головними розпорядниками цих матеріалів, аналізують зазначені матеріали, вносять при необхідності до них корективи і подають свої пропозиції щодо включення їх до розпису. Начальник фінансового відділу Хотинської міської ради зводить отримані матеріали, вносить при необхідності корективи і подає розпис на затвердження Хотинському міському голові у двох примірниках.

 2.6. Оригінал затвердженого розпису передається на паперових та електронних носіях управлінню Державної казначейської служби України у Хотинському районі Чернівецької області (далі – управління Державної казначейської служби України), копія залишається у фінансовому відділі Хотинської міської  ради.

 2.7. Фінансовий відділ Хотинської міської ради  надає управлінню Державної казначейської служби України у Хотинському районі Чернівецької області  на паперових та електронних носіях помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів, які надаються з бюджету Хотинської ОТГ місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами згідно із затвердженим розписом бюджету Хотинської ОТГ.

  2.8. Спеціалісти фінансового відділу Хотинської міської ради  протягом трьох робочих днів після затвердження розпису доводять головним розпорядникам витяг із розпису, що є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів використання бюджетних коштів.

 

  1. Унесення змін до розпису

         3.1. Унесення змін до розпису здійснюється у разі:

 – необхідності перерозподілу бюджетних асигнувань в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету;

 – прийняття нормативного акту про передачу бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого головного розпорядника;

 – прийняття рішення про зменшення бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів у разі вчинення ними порушень бюджетного законодавства, визначених пунктами 24, 29 і 38  частини 1 статті 116 Бюджетного кодексу України, на суму вчиненого порушення;

 – необхідності збільшення бюджетних асигнувань спеціального фонду бюджету Хотинської ОТГ відповідно до положень пункту 3.9 цього Порядку;

 – необхідності внесення змін до розпису доходів, до розпису фінансування або до розпису кредитування;

 – унесення змін до закону про Державний бюджет України і рішення Хотинської міської ради про бюджет Хотинської ОТГ на відповідний рік. 

3.2. Унесення змін до розпису за загальним і спеціальним фондом  бюджету Хотинської ОТГ передбачає затвердження довідок про внесення змін до кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету та планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) за формами згідно з додатками 11, 12, 13, 14 до Інструкції  про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету», (далі –  Інструкція) у порядку, встановленому для затвердження цих документів.

 3.3. Спеціалісти фінансового відділу Хотинської ОТГ  на підставі нормативних актів або за обґрунтованим поданням головних розпорядників, які надаються за дві години до кінця робочого дня не пізніше 25-го числа поточного місяця, з урахуванням положень пункту 3.6 цього Порядку, опрацьовують пропозиції щодо доцільності внесення запропонованих головним розпорядником змін до розпису бюджету, оформляють їх в одному примірнику за формами згідно з додатками 1, 2, 3, 15 до Інструкції.

 3.4. У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника перерозподіл видатків за бюджетними програмами в межах загального обсягу його бюджетних призначень, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету Хотинської міської ради, погодженого постійною комісією Хотинської міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та захисту прав споживачів. У разі виникнення такої необхідності головний розпорядник подає до фінансового відділу Хотинської міської ради   лист з обґрунтованими пропозиціями щодо внесення змін до розпису. У разі прийняття рішення виконавчого комітету фінансовий відділ Хотинської міської ради готує довідку про внесення змін до розпису в загальному порядку.

 3.5. Зміни до помісячного розпису мають відповідати таким вимогам:

 – бути збалансованими за місяцями, тобто не порушувати загального обсягу показників загального або спеціального фонду бюджету Хотинської ОТГ на місяць, якого стосуються такі зміни;

 – не змінювати загального обсягу показників загального або спеціального фонду  бюджету Хотинської ОТГ на рік, за винятком внесення змін до закону про Державний бюджет України та до рішення про  бюджет Хотинської ОТГ;

 – враховувати фактично виділені асигнування за попередній період (при внесенні змін до розпису асигнувань та розпису кредитування), фактичні надходження коштів за період з початку року (при внесенні змін до розпису доходів та розпису фінансування за формами згідно з додатками 4, 5, 6 до Інструкції);

 – проводитися переважно за відсутності зареєстрованої в управлінні Державної казначейської служби України у Хотинському районі Чернівецької області, на момент внесення змін до розпису асигнувань, кредиторської заборгованості за тим кодом економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, за яким передбачається зменшення асигнувань;

 – відповідати вимогам рішення Хотинської міської ради про бюджет Хотинської ОТГ на відповідний рік та інших нормативно- правових актів;

 – вноситися на поточний та наступні періоди (крім випадків, передбачених абзацами третім та сьомим пункту 3.1 цього Порядку та інших випадків, передбачених чинним законодавством).

3.6. Після затвердження довідки про внесення змін до розпису реєструються спеціалістом фінансового відділу Хотинської міської ради за номером та датою, реєстрація закінчується за годину до кінця робочого дня. За п’ять робочих днів до закінчення місяця (звітного періоду) довідки про внесення змін не реєструються. При цьому, як виняток, за необхідності проведення термінового перерозподілу асигнувань загального та спеціального фондів бюджету Хотинської ОТГ за наявності письмового доручення Хотинського міського голови або його заступника довідки реєструються до кінця місяця. Після реєстрації вони заносяться до реєстру (додаток 8 до Інструкції), який складається в двох примірниках. Один примірник реєстру разом з оригіналами  довідок  передається управлінню Державної казначейської служби України у Хотинському районі Чернівецької області (довідки передаються на паперових і електронних носіях), другий примірник з копіями довідок залишається у фінансовому відділі Хотинської міської ради.  Копія довідки про внесення змін до розпису у частині міжбюджетних трансфертів разом із розподілом за кодами відповідних бюджетів фінансовим відділом Хотинської міської ради  надається структурним підрозділам з питань фінансів інших органів місцевого самоврядування. Спеціаліст фінансового відділу Хотинської міської ради надсилає управлінню Державної казначейської служби України зміни до розпису на електронних носіях для звірки за відповідний період (місяць) до 28 числа кожного місяця.

3.7. Зміни до розпису оформляються таким чином:

 – підписуються начальником  фінансового відділу Хотинської міської ради;

 – затверджуються Хотинським міським головою або його заступником;

 – доводяться до управління Державної казначейської служби України у Хотинському районі Чернівецької області. Якщо з об’єктивних причин виникає необхідність анулювання довідки про внесення змін до розпису, то фінансовий відділ Хотинської міської ради у дводенний термін після отримання оригіналу довідки із управління Державної казначейської служби України у Хотинському районі Чернівецької області  готує доповідну записку на ім’я Хотинського міського голови, який затверджував довідку. Після погодження доповідна записка  анулюється, а її копія передається до управління Державної казначейської служби України. У разі виникнення необхідності внесення змін до вже затверджених та взятих на облік управлінням Державної казначейської служби України у Хотинському районі Чернівецької області  довідок у зв’язку з допущеними технічними помилками затверджується нова довідка, де вказуються реквізити тієї довідки, у якій були допущені технічні помилки.

3.8. Управління Державної казначейської служби України у Хотинському районі Чернівецької області  здійснює реєстрацію довідок та облік змін до розпису і надсилає їх копії головному розпоряднику, що є підставою для затвердження довідок про внесення змін до кошторисів та планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків). Головні розпорядники коштів протягом трьох робочих днів подають управлінню Державної казначейської служби України у хотинському районі Чернівецької області реєстри змін розподілу показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, зведених планів надання кредитів із загального фонду бюджету, зведених планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів, а головні розпорядники, в мережі яких є заклади охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, – змінені зведені плани використання бюджетних коштів та зведені помісячні плани використання бюджетних коштів. Головні розпорядники коштів доводять відповідні зміни до розпорядників нижчого рівня, які, в свою чергу, вносять зміни до кошторису та плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів.

 3.9. Відповідно до частини четвертої статті 23 Бюджетного кодексу України витрати спеціального фонду бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право проводити їх виключно в межах і за рахунок фактичних надходжень спеціального фонду бюджету (з дотриманням вимог частини другої статті 57 цього Кодексу), якщо цим Кодексом та/або рішенням про бюджет Хотинської ОТГ не встановлено інше. Протягом бюджетного періоду розпорядники бюджетних коштів вносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями на підставі довідки про підтвердження надходжень до спеціального фонду  бюджету Хотинської ОТГ (додаток 7 Інструкції), а саме на спеціальні реєстраційні рахунки, що відкриті в управлінні Державної казначейської служби України у хотинському районі Чернівецької області, та довідки про внесення змін до кошторису, затвердженої керівником установи, який затвердив кошторис, зі зведенням показників спеціального фонду кошторису із зазначенням суми змін без внесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету. Розпорядники нижчого рівня протягом року подають розпорядникам вищого рівня завірені управлінням Державної казначейської служби України у хотинському районі Чернівецької області  копії довідок про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки установи, що відкриті у відповідному органі Державної казначейської служби України у Хотинському районі Чернівецької області  за власними надходженнями. Розпорядниками вносяться зміни до спеціального фонду кошторису у частині збільшення надходжень та видатків у разі, коли обсяги власних надходжень спеціального фонду кошторису фактично перевищили обсяги, враховані під час затвердження відповідного бюджету, з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року. Зміни вносяться на підставі розрахунків з відповідним обґрунтуванням. У разі, коли фактичний обсяг власних надходжень бюджетних установ з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року менший від планових показників, врахованих у спеціальному фонді кошторису, розпорядники зобов’язані за три тижні до кінця бюджетного періоду внести зміни до спеціального фонду кошторису зі зведенням показників спеціального фонду кошторису із зазначенням суми змін в частині зменшення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді. Розпорядники упорядковують бюджетні зобов’язання з урахуванням внесених до спеціального фонду кошторису змін. Управління Державної казначейської служби України у Хотинському районі Чернівецької області   ведуть окремий облік таких змін, проводять видатки з урахуванням унесених змін без внесення змін до розпису та відображають у звітності про виконання бюджету планові показники за спеціальним фондом з урахуванням унесених змін до кошторисів. Унесення змін до розпису за спеціальним фондом за іншими надходженнями здійснюється у порядку, встановленому для внесення змін до розпису за загальним фондом, за яким після внесення відповідних змін до розпису складаються довідки про внесення змін до кошторису та зведення показників спеціального фонду кошторису із зазначенням суми змін. У разі коли загальна сума інших надходжень спеціального фонду, які надійшли на відповідну мету, з урахуванням залишку коштів на початок року перевищує передбачену розписом на відповідний період, Фінансовий відділ Хотинської міської ради  за поданням головних розпорядників збільшує планові показники за спеціальним фондом шляхом внесення змін до розпису. Для цього головний розпорядник повинен надати фінансовому відділу Хотинської ОТГ  детальні обґрунтовані розрахунки розпорядників на підставі довідки про підтвердження надходжень (крім надходжень від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій) до спеціального фонду бюджету Хотинської ОТГ  (за формою, наведеною в додатку 7 до Інструкції), та належні пояснення щодо необхідності внесення змін до розпису. За наявності на рахунку головного розпорядника залишків бюджетних коштів на початок року, які можуть бути використані для здійснення видатків, передбачених розписом на поточний рік, та у разі, коли загальна сума інших надходжень спеціального фонду, які надійшли до цього фонду на відповідну мету, не перевищує передбаченої розписом на відповідний період, зміни до розпису не вносяться. У разі перевищення показників розпису спеціального фонду за окремим видом надходжень в межах загального обсягу надходжень, які надійшли на відповідну мету, зміни до розпису не вносяться.

 

  1. Скорочення видатків і кредитування загального фонду бюджету Хотинської ОТГ

 4.1. Якщо за результатами місячного звіту про виконання загального фонду бюджету Хотинської ОТГ виявиться, що отриманих надходжень недостатньо для здійснення бюджетних асигнувань відповідно до бюджетних призначень, то Хотинський міський голова приймає рішення про обмеження асигнувань загального фонду бюджету Хотинської ОТГ з метою забезпечення збалансованості надходжень та витрат бюджету.

 4.2. Фінансовий відділ Хотинської міської ради розраховує уточнений помісячний прогноз надходжень доходів загального фонду, надходжень від приватизації комунального майна, повернення кредитів на фінансування загального фонду  бюджету Хотинської ОТГ  не пізніше 15 числа місяця, що настає за місяцем, в якому відбулося недоотримання доходів.

 4.3. Начальник фінансового відділу Хотинської міської ради  на підставі уточненого помісячного прогнозу надходжень доходів та повернення кредитів до загального фонду бюджету  Хотинської ОТГ розробляє пропозиції щодо внесення відповідних змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду з урахуванням інформації управління Державної казначейської служби України у Хотинському районі Чернівецької області  про виділені асигнування та подає на розгляд Хотинському міському голові.

4.4. На підставі наданої інформації Хотинський міський голова приймає рішення про внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету Хотинської ОТГ.

4.5. Розпорядники бюджетних коштів приводять бюджетні зобов’язання у відповідність із бюджетними асигнуваннями з урахуванням змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду  бюджету Хотинської ОТГ.

 

 

  1. Виконання та звітність

5.1. Виконання розпису здійснюється наростаючим підсумком з початку року.

5.2. Зведення, складання та надання звітності про виконання  бюджету Хотинської ОТГ здійснюються управлінням Державної казначейської служби України  у Хотинському районі Чернівецької області:

 – щодо доходів – ураховуючи розпис доходів наростаючим підсумком з початку року;

– щодо фінансування – враховуючи розпис фінансування наростаючим підсумком з початку року;

 – щодо видатків – ураховуючи розпис асигнувань наростаючим підсумком з початку року;

 – щодо розпису повернення кредитів та надання кредитів – ураховуючи розпис повернення кредитів до бюджету Хотинської ОТГ та надання кредитів із бюджету Хотинської ОТГ наростаючим підсумком з початку року.

5.3. До 10-го числа місяця, що настає за звітним, управління Державної казначейської служби України у Хотинському районі Чернівецької області  проводить з фінансовим відділом Хотинської міської ради  звірку розпису  бюджету Хотинської ОТГ, уточненого з урахуванням унесених змін, в електронному вигляді.

 5.4. У звіті про виконання бюджету Хотинської ОТГ за спеціальним фондом відображаються планові показники, враховані при затвердженні рішення міської ради про бюджет Хотинської ОТГ на відповідний рік, та уточнені планові показники з урахуванням змін, внесених до кошторисів. Звіт про виконання розпису за спеціальним фондом  бюджету Хотинської ОТГ складається за бюджетними програмами головних розпорядників у розрізі джерел надходжень, ураховуючи розпис витрат спеціального фонду  бюджету Хотинської ОТГ з розподілом за видами надходжень (підгрупами власних надходжень бюджетних установ та надходжень спеціального фонду).

 

Хотинський міський голова                                      М.О.Головльов